41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Komuny Paryskiej 14

+48 792 502 069

kancelaria@adwjarosinski.pl

ZAKRES USŁUG

Pomoc prawna świadczona jest na rzecz podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych.

Preferowane obszary aktywności zawodowej:

Prawo i postępowanie cywilne

Prawo gospodarcze

Prawo rodzinne

i opiekuńcze

Prawo odszkodowawcze

Prawo i postępowanie karne

Obsługiwane sprawy:

I. PRAWO CYWILNE

 

 

Sprawy o charakterze rzeczowym, zobowiązaniowym i spadkowym:

 • o zapłatę
 • o ochronę dóbr osobistych,
 • związane z nabyciem, przeniesieniem, utratą własności nieruchomości i rzeczy ruchomych,
 • o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości,
 • dotyczące służebności osobistych i gruntowych,
 • o naruszenie posiadania,
 • o usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 •  o zniesienie współwłasności,
 • o ochronę własności,
 • związane z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub zarządem rzeczą wspólną,
 • o odszkodowania za szkody powstałe z czynów niedozwolonych oraz na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania umownego,
 • o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
 • dotyczące rękojmi za wady rzeczy i z gwarancji,
 • o stwierdzenie nabycia spadku,
 • o dział spadku,
 • o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,
 • o uznanie testamentu za nieważny,
 • o zachowek,
 • sporządzanie i analiza umów, nazwanych i nienazwanych, m.in. sprzedaży, zamiany, dostawy, kontraktacji,  leasingu, kredytu, pożyczki, zlecenia, o dzieło, agencyjnej, spółki cywilnej, świadczenia usług, o roboty budowlane, komisu, spedycji, deweloperskiej.

II. PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

 

Sprawy:

 • o rozwód,
 • o separację,
 • o alimenty,
 • o unieważnienie małżeństwa,
 • o wykonywanie władzy rodzicielskiej,
 • o ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • o przysposobienie,
 • o zniesienie wspólności majątkowej małżonków i podział majątku wspólnego małżonków,
 • intercyza,
 • o zaprzeczenie ojcostwa, zaprzeczenie macierzyństwa, ustalenie macierzyństwa,
 • o ubezwłasnowolnienie, opiekę i kuratelę,
 • postępowanie w sprawach nieletnich (o demoralizację, czyny karalne itp.).

III. PRAWO KARNE

 

Sprawy z zakresu:

 • prawa karnego (m.in. udział w bójce lub pobiciu, wypadek komunikacyjny, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, znęcanie się na rodziną, niealimentacja, znieważenie i zniesławienie, naruszenie nietykalności cielesnej, kradzież, rozbój,)
 • prawa karnego gospodarczego (m. in. działalność na szkodę spółki, oszustwa gospodarcze),
 • wykroczeń (m.in. przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w  komunikacji, przeciwko zdrowiu, przeciwko mieniu),
 • przestępstw i wykroczeń określonych w: ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i innych ustawach szczególnych.
 • prawa karnego wykonawczego (m.in., odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, udzielenia przerwy w wykonaniu kary  pozbawienia wolności, warunkowego przedterminowego zwolnienia, warunkowego zawieszenia wykonania kary)

 

Na rzecz:

 • osób podejrzanych, oskarżonych i skazanych,
 • osób pokrzywdzonych przestępstwami, oskarżycieli posiłkowych i prywatnych.

IV. PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 

 • sporządzanie opinii z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • doradztwo w zakresie spraw ze stosunku pracy oraz związanych ze stosunkiem pracy w tym m.in. analiza treści umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji,
 • pomoc w prowadzeniu spraw z zakresu prawa pracy, w tym m.in. w  sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy, odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy albo za wypadek przy pracy,
 • pomoc w prowadzeniu spraw o nabycie uprawnień emerytalnych lub rentowych, w tym sporządzanie odwołań od decyzji organu rentowego.

V. PRAWO KONSUMENCKIE

 

 • prowadzenie spraw w sporach wynikających z wykonania umowy sprzedaży konsumenckiej oraz umów zawieranych na odległość i za pośrednictwem Internetu
 • sprawy przed Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów.

 

 • sporządzanie projektów wniosków wszczynających postępowania administracyjne,
 • sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym
 • sporządzanie skarg do sądów administracyjnych,
 • pomoc w prowadzeniu spraw w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym i organami administracji rządowej drugiej instancji,

 

Prowadzenie spraw o odszkodowanie za powstałą szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę powstałą na skutek:

 • wypadku drogowego,
 • szkód górniczych,
 • uszkodzenia ciała na skutek bójki lub pobicia,
 • mobbingu,
 • wypadku w pracy.

VI. PRAWO ADMINISTRACYJNE

VII. ODSZKODOWANIA

Moim celem jest pomoc osobom w potrzebie, więc nie czekaj,

ul. Komuny Paryskiej 14

41-100 Siemianowice Śląskie

+48 792 502 069

kancelaria@adwjarosinski.pl

Skontaktuj się!

Wysyłam...

Wystąpił błąd. Spróbuj później...

Dziękujemy! Niebawem się skontaktujemy :)