I. PRAWO CYWILNE

Sprawy o charakterze rzeczowym, zobowiązaniowym i spadkowym:

 • o zapłatę
 • o ochronę dóbr osobistych, związane z nabyciem, przeniesieniem, utratą własności nieruchomości i rzeczy ruchomych,
 • o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości, dotyczące służebności osobistych i gruntowych,
 • o naruszenie posiadania,
 • o usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • o zniesienie współwłasności,
 • o ochronę własności, związane z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub zarządem rzeczą wspólną,
 • o odszkodowania za szkody powstałe z czynów niedozwolonych oraz na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania umownego,
 • o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, dotyczące rękojmi za wady rzeczy i z gwarancji,
 • o stwierdzenie nabycia spadku,
 • o dział spadku,
 • o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,
 • o uznanie testamentu za nieważny,
 • o zachowek,
 • sporządzanie i analiza umów, nazwanych i nienazwanych, m.in. sprzedaży, zamiany, dostawy, kontraktacji, leasingu, kredytu, pożyczki, zlecenia, o dzieło, agencyjnej, spółki cywilnej, świadczenia usług, o roboty budowlane, komisu, spedycji, deweloperskiej.